Ilmanvakuuksia.fi tietosuojaseloste

Tämä on Ilmanvakuuksia.fi palvelun henkilötietolaina (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 21.5.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Mobile Resources Group Oy
Turku
Y-tunnus: 2786547-7

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Asiakasrekisterivastaava / Mobile Resources Group Oy
Turku
Sähköposti: asiakaspalvelu@mrg.fi

3. Rekisterin nimi

Ilmanvakuuksia.fi markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Henkilötietoja käytetään markkinointiin sekä sen suunnitteluun, kohdentamiseen, kehittämiseen ja analysointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää yhteistyökumppaneiden suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen sähköisiä menetelmiä käyttäen.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Sähköposti ja IP-osoite.

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan, kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa. Rekisterinpitäjä voi poistaa tiedot, jotka ovat olleet pitkään epäaktiivisina.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään www-lomakkeella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja ainoastaan sellaisille yrityksille, joita rekisterinpitäjä käyttää sähköpostimarkkinointiin. Kyseisillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua sähköisessä markkinoinnissaan, jolloin henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle USA:han, joka kuuluu Euroopan yhteisön komission listalle niistä maista, joissa taataan tietosuojan riittävä taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla palvelimella. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan monimutkaisilla salasanoilla sekä IP-osoitteisiin pohjautuvilla pääsylistoilla. Palomuuri- ja yleisen tietoturvatekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Asiakkaalla on oikeus kieltää sähköinen suoramarkkinointi jokaisen suorasähköpostin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinpitäjälle.